Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(smile)